1.”ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЕСТИЦИДИ ,

ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ” за придобиване на сертификат по

чл.83 от Закона за защита на растенията

Предназначен за регистрирани земеделски стопани , боравещи с продукти за растителна защита.

2. “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Предназначен за регистрирани земеделски стопани по мярка 11 ” Биологично земеделие”  от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

3.  “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ”

Предназначен за регистрирани земеделски стопани по мярка 10 ” Агроекология и климат”  от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

4. ПРОФЕСИЯ ” ФЕРМЕР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ЗЕМЕДЕЛЕЦ” – 150 учебни часа

Предназначен за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 ” Млад фермер”.

5. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За информация:

гр. Сливен , ул. ” Димитър Пехливанов”№ 2, офис 35 – Моб: 0899620304

гр. Бургас , ул. ” Цар Петър ” №7 , ет. 2 – Моб : 0898427910

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ Фирма „Даяна – Х ” гр. Бургас Ви информира, че извършва обучения на земеделски стопани по програми: