ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЛЮЧОВИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

РАБОТА В
Р. БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСИСТА

Лицата, приключили обучението по избрана от тях професия с усвояване на изискуемия хорариум часове по съответната рамкова програма за степен на професионална квалификация/СПК/ се удостоверяват  със Свидетелство за професионална квалификация.

Обучение за придобиване на професионална квалификация:

а) за СПК – първа – не по-малко от 300 учебни часа    

б) за СПК – втора – не по-малко от 660 учебни часа     

в) за  СПК – трета – не по-малко от 960 учебни часа

Учебните часове за част от професия  са по избор на клиента от съответната програма . Лицата, приключили обучението за част от професия               се удостоверяват с Удостоверение за професионално обучение.

а) за част от професия по СПК – първа

б) за част от професия по СПК – втора 

в) за част от професия по СПК – трета