ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073- 23238- C01
Договор №: BG16RFOP002-2.073-23238-C01
Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Дата на сключване на договора: 29.09.2020 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 29.12.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: България, гр.Бургас
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 4 127.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 4 127.00 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 3507.95лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19 С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-23238-C01.

ЕТ„Даяна-Х-Йорданка Иванова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ