ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ  към „ ДАЯНА-Х” ООД  гр. Бургас е частен център с основни  дейности –  професионално информиране и ориентиране. Основната цел е ефективно подпомагане на лица при избора на професия и възможности за образование, обучение и трудова заетост, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на труда. Допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността. Предоставянето на специализирани услуги в това направление,  като непрекъснат процес в  живота на всяка личност, е интегрална част от политиката за учене /ориентиране/ през целия живот. Професионалното информиране и ориентиране ще се извършва в сферите на професиите от леката промишленост, търговията и услугите, туризма и общественото хранене, правораздаването, здравеопазването, образованието, селското стопанство, горското стопанство, строителството, металообработващата промишленост, транспорта и др. като:
  •    Подпомагане на  учащи се лица до 29 години, на които предстои да направят избора си в кариерното развитие, да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за избор на висше и / или професионално образование, обучение и работа и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат.
  •   Подпомагане на безработни лица над 18 години да определят своя капацитет, компетенции и интереси, с помощта на които да вземат решение да придобият нови или разширят придобитите професионални знания, умения и ключови компетентности, като бъдат информирани за евентуалните възможности за професионално обучение и развитие, както и да бъдат подпомогнати да направят ефективен избор на подходяща за тях професия и реализация на трудовия пазар, в рамките на своя капацитет, компетенции и интереси.
  •   Подпомагане на лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие, да направят преоценка на своя капацитет, компетенции и интереси, въз основа на което да се насочат към нова работа или професионално начинание, отговарящи на техните изисквания и възможности.При необходимост придобиване на съответното висше и/или професионално образование и обучение, и обучение по ключови компетентности, като тези лица бъдат информирани за съществуващите възможности, с цел подпомагане избора им в тази насока.
  •   Създаване на възможности и предпоставки за устойчива трудова заетост, генериране на доходи, подобрен достъп до услуги и инфраструктура.
  •  Насърчаване процесите на учене през целия живот и заетостта, чрез подобряване на квалификацията и ключовите компетентности на работната сила и конкурентно-способността й на пазара на труда и да се стимулира предприемаческата активност.
ЗА КЛИЕНТИ НА ЦИПО Клиенти в Центъра за информация и професионално ориентиране могат да са :
  • Учащи се или наскоро завършили средното или основното си образование лица до 29 години, на които предстои да направят избор в кариерното си развитие;
  • Безработни лица над 18 години;
  • Лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие;
Кандидатите за клиенти в ЦИПО трябва да отговарят на следните условия:
  • Минималната възраст на клиента да бъде 12 години
  • Да приема правилата за работа на ЦИПО

Дуално обучение