Регистрираните в Трудова борса ”Даяна-Х” търсещи работа лица могат да ползват следните посреднически услуги:

 1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите.
 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица.
 3. Насочване към обучение на възрастни
 4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

Регистрацията в Трудова борса” Даяна-Х ” на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните услуги.

В Трудова борса” Даяна-Х “по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

 • българските граждани;
 • чужденците, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • лицата, на които е предоставено право на убежище;
 • лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут;
 • лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
 • притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

 • безработни;
 • заети, които желаят да сменят работата си;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
 • лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрират в Трудова борса” Даяна-Х ” и да ползват права по реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа следва да подадат заявление по образец и да представят следните документи:

 1. Заявление за регистрация
 2. Документ за самоличност
 3. Документи за придобито образование и квалификация
 4. Подробна автобиография /СV/
 5. Други документи – в случаите, когато са необходими

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ДОГОВОР ЗА РАБОТНИК