LOGO-uspeshen-start

„УСПЕШЕН СТАРТ 2017” ООД 

Успешен старт е лицензиран център за професионално обучение на основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и заповед № ЦПО-85/24.01.2018г. на Председателя на Националната агенция за професионално обучение.  “Успешен старт 2017” ООД притежава лицензия в следните направление:
  • 341 Търговия на едро и дребно
  • 482 Приложна информатика
  • 622 Градинарство (паркове и градини)
  • 723 Здравни грижи
  • 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  • 861 Сигурност

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОД: 341

Професия: „ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ”, Код: 341020
Специалност: „ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ”, Код: 3410201
Степен на професионална квалификация – ВТОРА
Срок на обучение: до 1 година
Общ хорариум учебни  часове: 660

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА, КОД: 482

Професия: „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”, Код: 482030
Специалност: „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ”, Код: 4820301
Степен на професионална квалификация – ПЪРВА
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ хорариум учебни  часове: 300

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАДИНАРСТВО(ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ), КОД: 622

Професия: „РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО”, Код: 622030
Специалност: „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО”, Код: 6220301
Степен на професионална квалификация – ПЪРВА
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ хорариум учебни  часове: 300

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КОД: 723

Професия: „БОЛНОГЛЕДАЧ”, Код: 723020
Специалност: „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”, Код: 7230201
Степен на професионална квалификация – ВТОРА”
Срок на обучение: до 1 година
Общ хорариум учебни  часове: 660

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ, КОД: 811

Професия: „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, Код: 811020
Специалност: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, Код: 8110201
Степен на професионална квалификация – ТРЕТА
Срок на обучение: до 1,5 година
Общ хорариум учебни часове: 960

 

 ПРОФЕСИЯ: „КАМЕРИЕР”, КОД: 811030

Специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО”, Код: 8110301
Степен на професионална квалификация – ПЪРВА
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ хорариум учебни  часове: 300

ПРОФЕСИЯ: „ГОТВАЧ”, Код: 811070

Специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”, Код: 8110701
Степен на професионална квалификация – ВТОРА
Срок на обучение: до 1 година
Общ хорариум учебни  часове: 660

ПРОФЕСИЯ: „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, Код: 811080

Специалност: „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”, Код: 8110801
Степен на професионална квалификация – ВТОРА
Срок на обучение: до 1 година
Общ хорариум учебни  часове: 660

ПРОФЕСИЯ: „РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”, Код: 811090

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, Код: 8110901
Степен на професионална квалификация – ПЪРВА
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ хорариум учебни  часове: 300

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  СИГУРНОСТ: КОД:861

Професия: „ОХРАНИТЕЛ”, Код: 861010
Специалност: „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ”, Код: 8610103
Степен на професионална квалификация – ТРЕТА
Срок на обучение: до 1,5 година
Общ хорариум учебни  часове: 960