ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ДАЯНА-Х” ООД

Ви информира за възможността, управляваната от Вас фирма да се включи в мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение). Осигуряването на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на лица е за срок до 6,12 или 18 месеца.

За всяко лице,отговарящо на обявените от обучаващата институция критерии за прием, за условията и реда за провеждане наобучение чрез работа (дуална система на обучение) и с което е сключен договор по чл. 230, ал. 1 КТ, за времето, през което ще е на обучение чрез работа, на работодателя се предоставят средства от Държавния бюджет за:

1.Трудово възнаграждение за действително отработено време, в размер на 400 лв.

2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1.

3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155 или по чл. 319 от кодекса на труда.

4. Възнаграждения по чл. 40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване.

5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т.3 и т. 4, съгласно чл.6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

6. Допълнително трудово възнаграждение за наставника/един за 5 обучаеми/, на когото работодателят е възложил да обучава в процеса на работа наетото за обучение чрез работа лице – 200 лв.

За пълна информация:

Директор

ЦПО към „Даяна-Х” ООД

Йорданка Бинева – GSM: 0898 427910

Дуална система на обучение – обучение чрез работа