„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект „Транснационален обмен на знания между обучители на нискоквалифицирани възрастни в много европейски страни (EUpTrain) с №  EUpTrain 2020-1-AT01-KA204-077961. 

Продукти на проекта:

1. Наръчник, включващ най – добрите практики и методи в резултат на работата по време на транснационалните партньорски срещи и семинара за обмен на знания. 

2.Транснационален обмен на експерти, определени като обучители на възрастни с ниска квалификация. Идентифицираните хора ще имат минимум 2 години трудов опит с пряката целева група и ще бъдат сертифицирани езикови обучители, обучители по образование на възрастни, обучители по културна интеграция и ориентация или обучители за основни умения. 

3.Устойчиво натрупаните знания ще бъдат споделяни чрез обратна връзка, презентации и наръчника и ще бъдат мотивация за обучителите, които ще усвоят нови умения, възгледи и методи.


„Даяна–Х” ООД участва в разработването на проект